BFR zrealizowało projekt wzmacniający potencjał fundacji jako IOB

W okresie od czerwca 2013 r. do maja 2015 r. Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju zrealizowała projekt pt. "Wdrażanie strategii działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w MŚP w podregionie bialskopodlaskim", który został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Realizacja projktu miała na celu stworzenie warunków i przyjaznego otoczenia dla prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze północnej części województwa lubelskiego.

Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe dzięki realizacji celów szczegółowych:
1.    Wsparcie nowo utworzonej instytucji otoczenia biznesu świadczącej na terenie północnej części województwa lubelskiego profesjonalne usługi dla MŚP poprzez specjalistyczne doradztwo w zakresie badań i planowania strategicznego.
2.    Aktywizacja współpracy Instytucji Otoczenia Biznesu oraz przedsiębiorców na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w MŚP w podregionie bialskopodlaskim.
3.    Wzmocnienie potencjału Wnioskodawcy poprzez specjalistyczne doradztwo.

Cele jakościowe projektu:
•    Wzrost poziomu przedsiębiorczości na terenie północnej Lubelszczyzny.
•    Zapewnienie wysokiej jakości usług szkoleniowo- doradczych dla przedsiębiorstw z sektora MSP na terenie północnej Lubelszczyzny.
•    Wzmocnienie pozycji Bialskopodlaskiej Fundacji Rozwoju na rynku lokalnym.
•    Rozwój instytucji otoczenia biznesu w województwie lubelskim.

Projekt był zorientowany na przełamanie występujących barier rozwojowych i stanowił próbę modernizacji struktury gospodarczej regionu lubelskiego z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju. Wdrażanie opracowanej Strategii działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w MŚP w podregionie bialskopodlaskim z której wynikały działania realizowane w niniejszym projekcie przyczyniły się do realizacji głównego celu RPO WL na lata 2007-2013, jakim jest „podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu”.
Projekt przyczynił się do stworzenia przyjaznego otoczenia dla prowadzenia działalności gospodarczej i jest zgodny z celem Osi Priorytetowej II: Infrastruktura ekonomiczna. Przedsięwzięcie warunkuje aktywizację przedstawicieli lokalnego biznesu, zwiększenie konkurencyjności działających na terenie północnej Lubelszczyzny MŚP przyczyniając się do poszerzenia ich rynku działalności i nawiązanie nowych kontaktów handlowych.

Dzięki realizacji projektu (uzyskanemu doradztwu) uruchomiona została nowa usługa "Udostępnianie przedsiębiorcom baz danych dotyczących MŚP w celu kojarzenia partnerów gospodarczych". Ułatwi to pozyskiwanie nowych kontrahentów przez lokalne przedsiębiorstwa. Będzie to nowa usługa w ofercie BFR.

Dodano: 12 Czerwiec 2015
Powrót
Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju
ul. Księcia Witolda, lok. I, 21-500 Biała Podlaska
tel. 603 928 413, 724 600 303
 www.bfr-bialapodlaska.pl      info@bfr-bialapodlaska.pl
BFR
© Copyright 2012 BFR
Odwiedziło nas 321064 osób