Dotacje dla przedsiębiorstw

Przypominamy o możliwości skorzystania z dofinansowania projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020!

 W dniu dzisiejszym (17.05.2017 r.) informujemy, że w dniach 5-7 czerwca 2017 r. prowadzony będzie nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami w ramach projektu „Mój biznes! – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego”. Wnioski należy składać w biurze projektu ul. Księcia Witolda 19/24, 21-500 Biała Podlaska w godzinach 8:00 – 16:00 lub siedzibie Partnera ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew godzinach od 7:30 – 15:30

***********

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie do 08.09.2016 r. do godziny 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2017 r. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa:

·         Mikro i małe przedsiębiorstwa

(zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na:

  1. Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub  ulepszonych produktów/usług.
  2. Zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne).
  3. Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu.
  4. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 70% .

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 281 876 295,73 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 28 187 629,57 zł. 

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacje udzielane są przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości pod nr tel. (81) 46 23 831 lub (81) 46 23 812 i za pomocą poczty elektronicznej lawp@lubelskie.pl .

Dodano: 05 Sierpień 2016
Powrót
Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju
ul. Księcia Witolda, lok. I, 21-500 Biała Podlaska
tel. 603 928 413, 724 600 303
 www.bfr-bialapodlaska.pl      info@bfr-bialapodlaska.pl
BFR
© Copyright 2012 BFR
Odwiedziło nas 320984 osób